Dynadot Jtti 搬瓦工 腾讯云

V.PS 法兰克福 Nano KVM VPS 套餐,9.95 欧元/年,普通 BGP 线路(含测评)

GigsGigsCloud

V.PS 推出了法兰克福 Nano KVM VPS 套餐,最低仅需 9.95 欧元一年,接入普通 BGP 线路,价格便宜,线路一般,适合刚好有法兰克福 VPS 需求的朋友。线路目前没有进行测试,反正价格便宜,有需要的就买吧。

Nano 配置

 • 1GB RAM
 • 1x vCPU
 • 15GB SSD space
 • 1TB transfer
 • 1Gbps uplink
 • 1x IPv4
 • 1x IPv6
 • KVM/Proxmox
 • €9.95/year

购买链接 https://xt.om/nano-fra

Nano Pro 配置

 • 2GB RAM
 • 1x vCPU
 • 30GB SSD space
 • 2TB transfer
 • 1Gbps uplink
 • 1x IPv4
 • 1x IPv6
 • KVM/Proxmox
 • €19.95/year

购买链接 https://xt.om/nano-pro-fra

 

YABS 跑分

Nano Pro w/ G6

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2023-02-27          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sun 12 Mar 2023 01:58:17 PM UTC

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 0 hours, 0 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
CPU cores : 1 @ 2397.222 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM    : 1.9 GiB
Swap    : 256.0 MiB
Disk    : 29.5 GiB
Distro   : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel   : 5.10.0-21-cloud-amd64
VM Type  : KVM

Basic Network Information:
---------------------------------
Protocol  : IPv4
ISP    : xTom
ASN    : AS949 xTom
Host    : xTom GmbH
Location  : Frankfurt Am Main, Hesse (HE)
Country  : Germany

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 18.45 MB/s  (4.6k) | 203.15 MB/s  (3.1k)
Write   | 18.48 MB/s  (4.6k) | 204.22 MB/s  (3.1k)
Total   | 36.93 MB/s  (9.2k) | 407.37 MB/s  (6.3k)
      |           |           
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 196.50 MB/s  (383) | 193.88 MB/s  (189)
Write   | 206.94 MB/s  (404) | 206.79 MB/s  (201)
Total   | 403.45 MB/s  (787) | 400.67 MB/s  (390)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | 1.04 Gbits/sec | 984 Mbits/sec  | 13.2 ms    
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | busy      | 646 Mbits/sec  | 20.8 ms    
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | busy      | 979 Mbits/sec  | 9.14 ms    
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 964 Mbits/sec  | 933 Mbits/sec  | 89.1 ms    
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | busy      | busy      | 83.7 ms    
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 686 Mbits/sec  | 907 Mbits/sec  | 119 ms     
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 573 Mbits/sec  | 881 Mbits/sec  | 148 ms     

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | 1.04 Gbits/sec | 969 Mbits/sec  | 13.3 ms    
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | busy      | busy      | 22.1 ms    
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | busy      | busy      | 9.11 ms    
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 980 Mbits/sec  | 931 Mbits/sec  | 89.2 ms    
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | busy      | busy      | 83.8 ms    
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 644 Mbits/sec  | 896 Mbits/sec  | 119 ms     
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | busy      | busy      | 148 ms     

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value             
        |                
Single Core   | 1106             
Multi Core   | 1110             
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/511807

Nano w/ G5

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 0 hours, 14 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
CPU cores : 1 @ 2397.222 MHz
AES-NI   : ✔️ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔️ Enabled
RAM    : 979.0 MiB
Swap    : 256.0 MiB
Disk    : 14.7 GiB
Distro   : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel   : 5.10.0-21-cloud-amd64
VM Type  : KVM

Basic Network Information:
---------------------------------
Protocol  : IPv4
Host    : xTom GmbH
Location  : Frankfurt Am Main, Hesse (HE)
Country  : Germany

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 17.29 MB/s  (4.3k) | 205.89 MB/s  (3.2k)
Write   | 17.28 MB/s  (4.3k) | 206.97 MB/s  (3.2k)
Total   | 34.58 MB/s  (8.6k) | 412.86 MB/s  (6.4k)
      |           |           
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 196.41 MB/s  (383) | 193.99 MB/s  (189)
Write   | 206.84 MB/s  (403) | 206.91 MB/s  (202)
Total   | 403.25 MB/s  (786) | 400.90 MB/s  (391)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | 1.04 Gbits/sec | 984 Mbits/sec  | 13.5 ms    
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | busy      | 980 Mbits/sec  | 17.2 ms    
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | busy      | 982 Mbits/sec  | 7.88 ms    
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 959 Mbits/sec  | 939 Mbits/sec  | 89.8 ms    
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | busy      | busy      | 84.1 ms    
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 676 Mbits/sec  | 908 Mbits/sec  | 119 ms     
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | busy      | busy      | 152 ms     

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | 1.04 Gbits/sec | 968 Mbits/sec  | 13.4 ms    
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 1.03 Gbits/sec | 966 Mbits/sec  | 22.1 ms    
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 1.04 Gbits/sec | 972 Mbits/sec  | 8.01 ms    
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 976 Mbits/sec  | 935 Mbits/sec  | 89.7 ms    
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | busy      | busy      | 84.0 ms    
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | busy      | 900 Mbits/sec  | 119 ms     
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 575 Mbits/sec  | 871 Mbits/sec  | 152 ms     

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value             
        |                
Single Core   | 900              
Multi Core   | 890              
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/20858773

网络测试

Test IPv4: 45.147.51.51

Test IPv6: 2a07:d884:100::15e

Test file: https://nano-fra.lg.v.ps/100MB.test

Looking glass: https://nano-fra.lg.v.ps/

Speedtest: https://nano-fra.speedtest.v.ps/

Dynadot Hostwinds
赞(1)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《V.PS 法兰克福 Nano KVM VPS 套餐,9.95 欧元/年,普通 BGP 线路(含测评)
文章链接:https://oldtang.com/11961.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。